Integritetspolicy

Välkommen till Kontigo Cares sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Sammanfattning

 • Kontigo Care AB tillhandahåller en molnbaserad plattform som möjliggör diagnos, vård och eftervård av beroende på distans.
 • Denna Integritetspolicy (”Policy”) förklarar hur vi använder dina personliga uppgifter när du använder vår webbsite www.kontigocare.com (”Webbsiten”) för kommunikation och information avseende Kontigo Care AB.
 • Webbsiten tillhandahålls av Kontigo Care AB, org. nr: 556956-2795, adress: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala, Sverige, med epost-adress: info@kontigocare.com, (”Kontigo”, ”vi”, ”oss”).
 • Du kommer åt det mesta av vår Webbsite utan att registrera dina personuppgifter med oss. Vissa delar av Webbsiten kan kräver att du anger viss information om dig själv, till exempel sidan där du kan begära en demonstration av våra tjänster.
 • Om du har några som helst frågor, kontakta oss på privacy@kontigocare.com.

Policy

Senast reviderad: 2021-11-16

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Våra principer
 3. Personuppgifter som vi samlar in
 4. Hur och varför vi använder dina personuppgifter
 5. När och hur vi delar information med andra
 6. Dina rättigheter
 7. Säkerhet
 8. Datalagring
 9. Exkluderat
 10. Ändringar
 11. Frågor, funderingar och klagomål
 12. Ändringshistorik

 

1. Introduktion

Webbsiten tillhandahålls av Kontigo Care AB, org. nr: 556956-2795, adress: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala, Sverige, med epost-adress: info@kontigocare.com, (”Kontigo”, ”vi”, ”oss”).

Denna Integritetspolicy (”Policy”) beskriver vår personuppgiftsbehandling och dina integritetsrättigheter. Vi uppmärksammar och är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar, varför denna Policy kommer att uppdateras när vår hantering av dina personuppgifter uppdateras. Du kommer att informeras om dessa ändringar via publicering på vår webbsite.

 

2. Våra principer

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas. Detta innebär att vi följer följande principer.

 • Vi kommer att säkerställa att vi har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.
 • Vi kommer att säkerställa att varje utomstående samarbetspartner vi jobbar med, som behandlar dina personuppgifter, har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats.
 • Vi kommer att respektera din integritet, och vi kommer bara att samla in och behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster, när det är nödvändigt för att fullfölja våra berättigade intressen eller våra rättsliga förpliktelser.
 • Vi kommer att vara tydliga med vilken information vi samlar in om dig samt hur vi använder den.
 • Vi kommer att använda personlig information endast för de ändamål de samlades in, och vi kommer att säkerställa att radering av informationen sker på ett säkert sätt.

 

3. Personuppgifter som vi samlar in

Insamling av personuppgifter

När du kontaktar oss för att be oss erbjuda dig en demo av Previct kommer vi att be dig uppge ditt för- och efternamn, din epost-adress, ditt mobiltelefonnummer, samt från vilken organisation/kommun/företag du kontaktar oss.

När du använder vår webbsite kommer vi även att samla in och spara din IP-adress och viss information om ditt surfbeteende på vår webbsite.  För mer information om vilka cookies vi använder och varför, var vänlig besök Cookies på hemsidan.

Vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på specifikt uttryckta ändamål, som du finner nedan under avsnitt 4.

Vi säljer inte vidare dina personuppgifter till någon och vi delar bara med oss av dem till våra servicepartners som hjälper oss att upprätthålla vår webbsite, och tillhandahålla våra tjänster. Läs vidare om detta nedan under avsnitt 5.

Din kommunikation med Kontigo Care

Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller någon annan form av kommunikation, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och all den personliga information som du tillhandahåller i meddelandet) och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende. Om du vill att Kontigo raderar den information du tillhandahåller oss på detta sätt, vänligen kontakta privacy@kontigocare.com.

Om du inte vill dela dina personuppgifter

Den nödvändiga behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna Policy är en förutsättning för att du ska kunna navigera på vår webbsite eller för att du ska kunna ta del av de tjänster vi erbjuder via vår webbsite. Om du inte delar dessa personuppgifter kommer du inte ha möjlighet att exempelvis beställa demos från oss, och du kommer inte att kunna navigera på vår webbsite.

 

4. Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Kontigo behandlar främst dina personuppgifter för att kunna se till att vår Webbsite fungerar snabbt och enkelt, och för att kunna erbjuda dig de tjänster du kan ta del av via vår Webbsite, såsom att beställa demos, eller ladda ner finansiella rapporter och dokument.

Se nedan för att få en närmare beskrivning av samtliga ändamål.

Se till att vår hemsida fungerar snabbt och enkelt. Vi använder strikt nödvändiga cookies för att du ska kunna navigera på webbsiten och använda funktionerna. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla vissa funktioner, som till exempel att automatisk vidarebefordra dig till den minst upptagna servern. Du kommer inte att kunna stänga av dessa cookies, eftersom de behövs för att webbsiten ska kunna fungera. För mer information om vilka cookies vi använder och varför, var vänlig besök Cookies hemsidan.

Kunna tillhandahålla dig demoversioner av våra tjänsten och produkter. Genom vår Webbsite kan du som vårdgivare beställa en demoversion av våra tjänster och produkter. För att enkelt och säkert kunna tillhandahålla dig det du behöver kommer vi att be dig tillhandahålla ditt för- och efternamn, din epost-adress, ditt mobiltelefonnummer, samt från vilken organisation/kommun/företag du kontaktar oss. Denna information använder vi för att kunna leverera och administrera din beställning, samt kunna kontakta dig med nödvändig information om beställningen.

Analys, utveckling och underhållning av webbsiten: Vi kan komma att spara IP-adresser och surfbeteende från våra besökare för att kunna diagnostisera problem med våra servrar, hålla webbsiten uppdaterad, analysera användartrender, m.m. Dessa typer av cookies kan du avaktivera. För mer information om vilka cookies vi använder och varför, var vänlig besök Cookies hemsidan.

Kommunikation. Som nämnts ovan under detta avsnitt kan vi komma att behandla de personuppgifter du uppger när du kontaktar oss. Vi kommer att spara de uppgifter du uppger i den utsträckning detta behövs för att svara på eller hantera ditt ärende.

Andra ändamål: Om vi planerar att behandla personuppgifter på något sätt som inte ligger i linje med denna Policy, så kommer vi att informera dig om detta, och där det krävs enligt lag begära nytt godkännande eller samtycke, innan den nya behandlingen påbörjas.

 

5. När och hur vi delar information med andra

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med företag som utför tjänster för vår räkning (som t.ex. hostar våra servrar eller utför supporttjänster) så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi kan komma att byta serverplats inom EU. Detta ska då ske med relevanta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter fortsatt hanteras korrekt, och enlighet med relevant lag och denna Policy.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. Kunna följa lagen, rättslig process, myndighetsbeslut eller domstolsorder och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter;
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.

 

6. Dina rättigheter

Vi följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Du kommer att få rimlig tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad, om du begär detta via privacy@kontigocare.com. Om vi inte kan ge dig tillgång inom en rimlig tidsram kommer Kontigo att ge dig ett datum för när information kan tillhandahållas. Om sådan tillgång nekas, kommer vi på Kontigo att förklara för dig varför den nekas.

När vi behandlar dina uppgifter gör vi det med stöd av avtal för att kunna tillhandahålla dig de tjänster du beställer från oss, för att kunna driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten 3 och 4, eller där det krävs, med stöd av ditt samtycke.

Det finns inga formella krav för att göra invändningar, hör av dig till oss på privacy@kontigocare.com. Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

 

7. Säkerhet

För att skydda din integritet och den personliga information som du tillhandahåller genom din användning av Tjänsten upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhet.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta informationen för att tillhandahålla dig tjänster och erbjudanden. Dessutom utbildas våra anställda om vikten av sekretess och upprätthållandet av integritet och säkerhet. Vi kommer att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att säkerställa att våra anställda upprätthåller sina skyldigheter gällande dina personuppgifter.

 

8. Datalagring

Personuppgifter som hanteras av Kontigo kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Kontigo, dess samarbetspartner, eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Kontigo lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som finns att läsa om avsnitt 4. Olika typer av personuppgifter kan därför komma att lagras olika lång tid, beroende på olika kriterier.

Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är exempelvis:

Hur länge behövs personuppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten? Detta omfattar bland annat de uppgifter som behövs för att kunna upprätthålla webbsitens funktioner, hantera kommunikation med dig, eller tillhandahålla dig de tjänster eller produkter du beställt via webbsiten.

Är personuppgifterna att bedöma som känsliga? I dessa situationer finns oftast en kortare lagringsperiod.

Har Kontigo juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information, såsom bokföringsskäl, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på privacy@kontigocare.com.

 

9. Exkluderat

Aggregerad data: Aggregerad data är information som inte har en koppling till den person som informationen en gång hörde till. Aggregerad data är därför inte personuppgifter.

Denna data samlas in och bearbetas för att följa och utvärdera aktivitet på vår webbsite. Det innebär att din information kan komma att samlas in och sedan anonymiseras på ett sätt som innebär att vi inte längre kan koppla informationen till dig. Vi använder denna anonyma information för statistik och förbättring av webbsiten. Aggregerade uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. De kan därför lagras en längre tid än dina personuppgifter.

 

10. Ändringar

Vi kommer att uppdatera vår Policy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i Tjänsten. När Policyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i Policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”ÄNDRINGSHISTORIK”, varpå ändringarna träder i kraft. Där det är nödvändigt enligt lag kommer vi att ge dig tydligt meddelande genom e-post eller likande. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka vår hemsida för att läsa aktuell Policy.

 

11. Frågor, funderingar och klagomål

Vill du ställa frågor eller har du kommentarer om vår Policy och våra säkerhetsmetoder, var vänlig kontakta oss på:

Avdelning: Informationssäkerhet

Adress: Påvel Snickares gränd 12, 753 20 Uppsala

Epost: privacy@kontigocare.com

Telefon: 018 – 410 88 80 (vardagar 08:00 – 16:00)

 

Ändringshistorik

 • Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Integitetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av Webbsiten från den dagen kommer att vara föremål för den nya Integritetspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.
 • November 2021: Uppdaterad information på grund av namnbytet av Dataskyddsinspektionen som nu är Integritetsskyddsmyndigheten.