Värdet av en nykter dag

I fem månader fick fyra kommuner möjligheten att prova Previct (då Tripple A) i en pilotstudie drivet av Växtzon. Syftet med studien var att beräkna en kostnad per nykter dag. Och hur de deltagande klienterna beskriver sin livssituation före och efter den förstärkta behandlingen med eHälsoprodukten Previct (då Tripple A). Resultaten från studien visade att man på en så kort tid som fem månader upplevde en genomsnittlig förbättrad livssituation.På alla de områden som mättes samt att kostnaden för en nykter dag är mycket låg i jämförelse med andra typer av insatser

Läs hela rapporten här.

Rapportens slutsats:

TripleA är ett av flera verktyg eller hjälpmedel som kan använ-das för att nå målet med missbruksvården. Den stora fördelen med TripleA verkar vara ökad kunskap om klientens faktiska alkoholkonsumtion över tid upplöst per dag. Kunskap om vad som hänt, vad som händer just nu och även en prediktion om vad som är på väg att hända.

Detta ger möjlighet att jobba preventivt och bryta återfall tidigt. Kunskapen om alkoholkonsumtion över tid är i sig även användbar vid själva behandlingstillfällena då man utgår från fakta och inte använder stora delar av samtalet till att utreda huruvida individen druckit alkohol eller inte sedan föregående besök. En annan fördel är att behandlingen förstärks om indivi- den är nykter under själva behandlingstiden, kvällar och helger, vilket tidigare varit svårt att kontrollera.

Med TripleA har denna studie visat en genomsnittlig förbättring i Vårdanalysfrågorna över en relativt kort period, fem månader. Den beräknade kostnaden per nykter dag är 143 kronor.

TripleA är ett nytt verktyg som ger ytterligare möjligheter att nå målen med missbruksvården.