VÄRDET AV EN NYKTER DAG MED PREVICT

 Hälsoekonomisk utvärdering av en eHälso-lösning TripleA (Numera Previct) vid skadligt bruk av alkohol.

PREVICT – EN EHÄLSO-LÖSNING FÖR BEROENDEVÅRD 

Kontigo Care AB utvecklar och marknadsför en eHälso-plattform för beroendevård. TripleA är en medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid ett skadligt bruk av alkohol och är ett komplement till befintliga behandlingsmetoder. 

Patienten utför stora delar av vården i hemmiljö och behandlaren får unik kunskap om individen som möjliggör kontinuerligt stöd. I vardagen möjliggör det en snabb insats vid ökat behov av hjälp. Systemet ger behandlaren kunskap om vad som händer dag för dag. Det ger en överblick över vad som hänt över tid.

Det har fram tills nu funnits begränsade möjligheter att kvantitativt mäta utfallet av den vård som bedrivs då det inte funnits teknik och metoder för detta, samt saknats tradition att lägga fokus på dessa frågeställningar. Ett återfall genererar stort lidande för individen och personens omgivning samt är kostsamt för samhället. Upprepade återfall och avsaknad av långsiktiga resultat är ogynnsamt ur alla perspektiv, och ger betydande ekonomiska konsekvenser. Alkoholism är en sjukdom, och beroende på sjukdomens karaktär och samhällets stigmatisering kring missbruk så söker den här patientgruppen ofta vård väldigt sent.