Expansion för AI-bolag som förutser återfall

Med hjälp av AI-baserade prediktioner och sensorbaserad beroendevård satsar börsnoterade Kontigo Care på internationell expansion. Finland, Nederländerna och Tyskland står först på tur.

Text: Anders Frick

Att hålla sig nykter på behandlingshem är inte svårt. Utmaningen är däremot att inte falla tillbaka, och åtta av tio personer får återfall. Kontigo Care har nu fått avtal med aktörer i drygt hälften av landets kommuner om ett digitalt hjälpmedel, Previct. Previct som hjälper alkoholberoende klienter på distans.

– Kontigo bildades för att förändra en konservativ och ineffektiv vårdgren, nämligen beroendevården. Med hjälp av AI-baserade prediktioner kommer vi att kunna förutse återfall två-tre veckor i förväg, säger vd Ulf Kindefält till Realtid.

Data har samlats in från faktiska patienter och klienter som behandlas med Kontigos verktyg. Grunden för Previct är en databas med drygt en miljon poster där man med avancerad dataanalys kan hitta mönster och nya digitala så kallade biomarkörer. Vilket är mätbara indikatorer av biologiska tillstånd.

Traditionella biomarkörer förändrade cancervården både när det gäller diagnostik och behandling. Och nu finns en tro att digitala biomarkörer kommer att ge både patienter och vården helt nya förutsättningar även inom beroendevården.

De digitala biomarkörerna möjliggör även att vården kan processplanera sina patienter. Alla patienter presenteras utifrån ett nykterhetsindex och tre riskkategorier, hög/medel/låg, vilket gör att det snabbt och går se var och hur resurserna borde prioriteras.

Bolagets framtidsplaner är att fortsätta utvecklingen av dessa AI-baserade prediktioner för att på sikt även påverka och höja motivationen hos patienter. Det ska ske genom individualiserade automatiserade insatser, som kompletteras med personliga insatser.

– Detta kommer ge möjlighet till betydligt större effektivitet och resursutnyttjande i en vårdgren som är kraftigt underbemannad, säger Ulf Kindefält.

Kontigo Care är verksamma i drygt hälften av alla Sveriges kommuner

Bolaget har nu verksamhet i drygt hälften av alla Sveriges kommuner och finns även i privat beroendevård samt företagshälsovård. Enligt Ulf Kindefält är etableringen inom kommunerna en bra grund för den fortsatta bearbetningen av regional vård. Under 2021 omsatte bolaget 24,5 miljoner kronor med positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

– Vi har inte publicerat våra ekonomiska mål, men vår tillväxt har varit cirka 20 procent per år i nettoomsättning. Med en hög bruttomarginal som en SaaS-tjänst av denna typ ger det oss bra ekonomiska förutsättningar för framtiden, säger Ulf Kindefält.

Närmast väntar internationell expansion för bolaget, med start i Finland, Nederländerna och Tyskland. Därefter väntar sannolikt Baltikum. Dessutom blir det en omstart i Norge.

– Vi bearbetar marknad för marknad och är noggranna med att hitta rätt samarbetspartner och att landet har en hög digital mognad, att det finns ersättningssystem som stödjer införande av digitala hjälpmedel och att synen på beroendesjukdom och mental ohälsa är väl utvecklad, säger Ulf Kindefält, och fortsätter:

– Vi startade upp i Norge strax före pandemin men kommer behöva starta om där senare. Olika regulatoriska faktorer tillkommer och EU är prioriterat av detta skäl. Vi bygger upp vår expansion successivt, säger Ulf Kindefält.

Eftersom det föreligger en stor samsjuklighet mellan beroende och psykisk ohälsa ser bolaget framför sig att man kan komma att ta fram en tillämpning även för suicidprevention.

 

Läs artikeln på Realtid